Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Hello World

Artikel 1 Inleidende bepaling

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kraamzorg Hello World gesloten zorgovereenkomsten.

1.2 Inschrijving kan uitsluitend plaatsvinden door middel van het door Kraamzorg Hello World vastgestelde inschrijf formulier. De zorgovereenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Kraamzorg Hello World.

1.3 Een cliënt zal voor het tot stand brengen van de zorgovereenkomst en de uitvoering daarvan aan Kraamzorg Hello World de benodigde gegevens verstrekken.

 

Artikel 2 Kraambedperiode

2.1 Kraamzorg Hello World werkt met het landelijk indicatieprotocol (LIP) en garandeert, behoudens de onder artikel 5 lid 1 & artikel 5 lid 2 genoemde situatie, te allen tijde de zorg van moeder en kind met een minimum van 24 uur, (8 dagen van 3 uur per dag) exclusief de bevalling en met een maximum van 80 uur verdeeld over 10 dagen inclusief bevalling (alleen bij herindicatie door verloskundige) Om de continuïteit in de zorgverlening te verzekeren zijn de zorgdagen aaneengesloten

2.2 Wanneer een kraamzorgdag samenvalt met een nationaal erkende feestdag, verleent Kraamzorg Hello World maximaal 3 uur kraamzorg. Wanneer dit op medische gronden niet toelaatbaar is, krijgt u uiteraard meer uren zorg.

 

Artikel 3 Wijzigingen

3.1 Veranderingen en/of wijzigingen betreffende de zorgverzekeraar van de cliënt dienen, in verband met mogelijke consequenties voor de zorgovereenkomst, direct schriftelijk of per mail te worden gemeld aan Kraamzorg Hello World.

3.2 Verhuizing van cliënt dient direct schriftelijk of per mail te worden gemeld aan Kraamzorg Hello World.

 

Artikel 4 Annulering

4.1 Indien de cliënt, na inschrijving, besluit geen gebruik meer te maken van de diensten van Kraamzorg Hello World dan kan cliënt de overeengekomen werkzaamheden uitsluitend schriftelijk annuleren.

4.2 Indien een zorgovereenkomst op medische gronden of wegens verhuizing buiten het werkgebied van Kraamzorg Hello World wordt geannuleerd, dan zijn er geen annuleringskosten verschuldigd. In alle andere gevallen wordt € 95,00 annuleringskosten bij de cliënt in rekening gebracht.

4.3 Annulering van de zorgovereenkomst na het verstrijken van 35 weken zwangerschap wordt een bedrag van €150,00 annuleringskosten in rekening gebracht bij de cliënt. Indien de overeenkomst op medische gronden geannuleerd wordt, zijn geen annuleringskosten verschuldigd.

 

Artikel 5 Ontbinding zorgovereenkomst door Kraamzorg Hello World.

5.1. Kraamzorg Hello World is gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen of tijdelijk stop te zetten in de volgende gevallen:

  • Indien de arbeidsomstandigheden van de zorgverlener onveilig, ongezond en risicovol zijn en/of niet voldoen aan de Wet ter verbetering Arbeidsomstandigheden, zulks ter beoordeling van Kraamzorg Hello World.
  • Indien jegens de zorgverlener ongewenste intimiteiten, discriminatie en dreiging met geweld plaatsvinden

5.2 Indien Kraamzorg Hello World door overmacht of ziekte zelf geen zorg kan leveren, kan de overeenkomst door één der partijen worden ontbonden.

5.3 Kraamzorg Hello World werkt met het landelijk indicatieprotocol (LIP) en garandeert, behoudens de onder artikel 5 lid 2 genoemde situatie, te allen tijde de zorg van moeder en kind met een minimum van 24 uur, (8 dagen van 3 uur per dag) inclusief de bevalling en met een maximum van 80 uur verdeeld over 10 dagen inclusief bevalling (alleen bij herindicatie door verloskundige)

 

Artikel 6 Privacyreglement

6.1 Kraamzorg Hello World hanteert een privacyreglement voor persoonsgegevens ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten.

6.2 De bewaartermijn van deze persoonsgegevens bij zorginstellingen en Kraamzorg Hello World is vastgesteld op twintig jaar. Hierna worden de gegevens vernietigd.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Schade veroorzaakt door de kraamzorgverlener dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na het beëindigen van de kraamtijd, schriftelijk bij Kraamzorg Hello World te worden gemeld. Hierbij dient u de schade, na telefonisch overleg, schriftelijk met insluiting van de originele factuur te bevestigen. Voor alle schade geldt een eigen risico van € 50,00 voor de cliënt. De schade dient te allen tijde vastgesteld te kunnen worden door een expert van onze verzekeringsmaatschappij. Indien dit niet mogelijk is of mogelijk wordt gemaakt, vervalt de schadeclaim van rechtswege.

7.2 De aansprakelijkheid van Kraamzorg Hello World, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

7.3 Kraamzorg Hello World draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen en andere materialen voor zover niet op advies van Kraamzorg Hello World aangeschaft.

7.4  De aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze wordt gedekt door een verzekering.

7.5 Er mag door kraamverzorgende alleen gewerkt worden met deugdelijke apparatuur (elektrische aansluitingen, stofzuiger, wasmachine) en deugdelijke materialen (thermometer, kruiken). Mocht schade veroorzaakt worden door ondeugdelijke apparatuur of materiaal dan kan Kraamzorg Hello World hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 8 Uitvoering van de zorgverlening

8.1. Kraamzorg Hello World is voor de organisatie en uitvoering van de zorgverlening 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar gedurende zeven dagen per week.

8.2. In geval assistentie bij de thuisbevalling is overeengekomen, zal de kraamverzorgende binnen één uur en 30 minuten nadat de melding bij Kraamzorg Hello World heeft plaatsgevonden, bij de cliënt aanwezig zijn.

 

Artikel 9 Betaling

9.1 Een cliënt welke niet tijdig aan een geldelijke verplichting heeft voldaan ten opzichte van Kraamzorg Hello World, is gehouden tot vergoeding van alle bijkomende (buitengerechtelijke) incassokosten.

9.2 Cliënt is in eigen persoon verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van geldelijke verplichtingen ten opzichte van Kraamzorg Hello World. De eventuele zorgverzekeraar is in deze overeenkomst geen partij.

9.3 De wettelijke eigen bijdrage is € 4,30 per uur (indicatie 2017)

9.4 Bij niet tijdige betaling heeft Kraamzorg Hello World het recht om de cliënt over het verschuldigde bedrag een rente van 1% per maand in rekening te brengen, te berekenen vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd is tot de datum waarop de betaling wordt ontvangen.

9.5 Ingeval er tot incassomaatregelen overgegaan wordt, is Kraamzorg Hello World gerechtigd naast de hierboven artikel 5 lid 5 bedoelde rente alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, op de cliënt te verhalen. De buitenrechterlijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15 % van het uitstaande bedrag met een minimum van € 75,00.

 

Artikel 10 Klachtenprocedure

10.1 Klachten van cliënten worden behandeld door Kraamzorg Hello World. Een klacht over de uitvoering van de zorgovereenkomst of andersoortige klachten dienen zo spoedig mogelijk, schriftelijk bij Kraamzorg Hello World te worden gemeld, zodat de klacht tijdig in behandeling kan worden genomen.

10.2 Klachten omtrent de behandeling of bejegening van de cliënt met betrekking tot de zorgverlening van Kraamzorg Hello World, zulks met uitzondering van klachten over tarieven en van schadeclaims, worden behandeld op basis van het klachtenreglement van Kraamzorg Hello World.

10.3. Een klacht kan worden ingediend tot 6 maanden na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis waarover wordt geklaagd.

 

Artikel 11 Geschillen

11.1 Op alle geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.

 

 

 

 

 

 

Call Now Button